Friday, September 4, 2009

مقاطع تحصیلی پزشکی

مقاطع تحصیلی پزشکی عمومی

یک دانشجوی رشته پزشکی در طی 7 سال تحصیلی خود بایستی مقاطعی را بگذارند که به ترتیب عبارتند از:

  1. مقطع علوم پایه بمدت دو و نیم سال
  2. مقطع فیزیوپاتولوژی بمدت 1 سال
  3. مقطع کار آموزی بالینی بمدت 2 سال
  4. مقطع کار ورزی بالینی بمدت یک و نیم سال
  5. پایان نامه (پروژه)
  6. امتحانات جامع دوره پزشکی

A - مقطع علوم پایه:

طول این دوره دو و نیم سال یا به عبارتی 5 نیم سال تحصیلی است که در طی این دوره دانشجو با اصول پایه ای رشته پزشکی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی) و بیماریهای مختلف بصورت تئوریک و فیزیولوژی ساختمان بدن آشنایی پیدا می نماید. در طی این 5 ترم دانشجو بایستی 93 واحد مصوب را طی نماید البته گاهاً بر اساس نیاز و قوانین داخلی واحدها و کارگاههایی بصورت غیر مصوب نیز طی می نماید از آن جمله واحد مشاوره
(نیم واحد)- واحد زبان پیش دانشگاهی (4 واحد)- کارگاه آموزش کامپیوتر، کارگاه روش تحقیق و کارگاه فرآورده های خونی می باشد.


مقطع فیزیوپاتولوژی

طول این دوره یکسال میباشد که درحال حاضر بصورت 2 نیمسال تحصیلی واحدهای آن ارائه میگردددر طی این دوره دانشجویان پزشکی با توجه به آشنایی پایه ای که در مقطع قبلی از فیزیولوژی و پاتولوژی کسب نموده اند بصورت تئوریک با بیماریها و مکانیسمهای آنها آشنا میشوند . این مقطع شامل 7 کوس فیزیوپاتولوژی , پاتولوژی اختصاصی , فارماکولوژی , کارآموزی بهداشت , نشانه شناسی بیماریها ( سمیولوژی ) و کسب مهارتهای عملی ((Skill lab میباشد که به اختصار شرح داده میشود .

1- هفت کورس فیزیوپاتولوژی : شامل 7 مبحث اصلی ریه ,غدد, کلیه , گوارش , قلب , خون , روماتولوژی که هر کورس شامل 2 واحد تئوری میباشد که در طی هر کورس بیماریهای مربوطه به هر مبحث براساس مطالب گفته شده و رفرنسهای معرفی شده توسط اساتید بالینی مورد بحث و تدریس قرار میگیرد و در پایان هر مبحث ارزیابی بصورت کتبی از دانشجویان بعمل می آید , مدت زمان هر کورس بسته به سر فصل دروس ارائه شده فرق می نماید ولی بطور معمول از یک ماه تجاوز نمی نماید .

2- فارماکولوژی شامل بخش فارماکولوژی (1) و (2) که مجموعا 4 واحد را به خود اختصاص میدهد که در طی مقطع فیزیوپاتولوژی توسط اساتید مربوطه از فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک داروها و گروههای دارویی مختلف مورد بحث و تدریس قرارمیگرد و در پایان هر مبحث ارزشیابی کتبی از دانشجویان بعمل می آید .

3- کارآموزی بهداشت : بصورت 2 واحد عملی که پس از گذراندن یک کارگاه اولیه به مدت یک ماه برای دانشجویان در نظر گرفته شده که البته در خصوص گذراندن این دوره در مقطع فیزیوپاتولوژی یا مقطع کارآموزی هر دانشگاهی برای خود برنامه جداگانه ای دارد به هر حال این دوره بایستی قبل از ورود دانشجویان به دوره کارورزی طی شود در طی این دوره ضمن آشنایی تئوری دانشجویان با اصول اولیه بهداشتی بصورت عملی ( در بازدید از خانه های بهداشت ) نیز دانشجویان نحوه عملکرد سیستم بهداشتی را ارزیابی می نمایند و در پایان دوره ارزشیابی و کتبی و عملی از دانشجویان بعمل می آید .

4- نشانه شناسی ( سمیولوژی) : شناخت نشانه های بیماریهای مختلف و بعضاء آموزش های اولیه در معاینه بیماریهای مختلف براساس کورس های فیزیوپاتولوژی را سمیولوژی میگویند که بصورت 4 واحددر طی این مقطع برای دانشجویان برگزار میگردد و اساتید بالینی و رزیدنتهای گروههایمختلف در این آموزش دخالت دارند و در پایان ارزشیابی ازدانشجویان بعمل می آید .

5 – پاتولوژی اختصاصی : پس از آموزش پایه ای پاتولوژی عمومی نیاز است دانشجویان در این مقطع همزمان با آموزش کورسهای فیزیوپاتولوژی بصورت اختصاصی علل بیماریها را بدانند که 6 واحد پاتولوژی اختصاصی به شرح این بیماریها بصورت میکروسکوپی و علل ایجاد آنها می پردازد و درپایان هر مبحث اختصاصی ارزشیابی بصورت تئوری و عملی از دانشجویان بعمل می آید .

6 – مهارتهای عملی Skill Lab : که بصورت 2 واحد عملی برای دانشجویان جهت کسب مهارتهای عملی و کمکهای اولیه برای بیماران ( باز کردن راه هوائی – رگ گیری به روشهای مختلف – بخیه زدن و.....) برگزار میگردد . در پایان ارزشیابی عملی از دانشجویان بعمل می آید .

بطور خلاصه دانشجویان در مقطع فیزیوپاتولوژی 14 واحد کورس های مختلف (7 کورس ) , 4 واحد فارماکولوژی , 4 واحد سمینولوژی , 6 واحد پاتولوژی اختصاصی , 2 واحد کارآموزی بهداشت و 2 واحد مهارتهای عملی را که مجموعا 32 واحد را می گذرانند .


مقطع کارآموزی ( استاژری ): طول مدت این مقطع 2 سال میباشد ( 4 نیمسال تحصیلی ) و طی این 2 سال دانشجویان پس از فراگیری مطالب مقطع فیزیوپاتولوژی جهت آموزش و کسب مهارتهای عملی وارد بخشها میگردند دوره استاژری به 2 دوره استاژری سال اول و استاژری سال دوم تقسیم میگردد که در طی این 2 سال دانشجویان موظف میباشند طبق برنامه ریزی اداره آموزش بخشها را بگذرانند و همزمان با آن یک سری واحد تئوری مثل جراحی - اطفال – عفونی – اعصاب – آمارو ..... ) را نیز باید آموزش ببینند که البته امکان تغییراتی در زمان گذراندن این واحدهای تئوری بخاطر همزمانی با برخی از بخشهای دوره استاژری ممکن است ایجاد میگردددانشجویان در پایان هر بخش هم بصورت عملی و هم تئوری مورد ارزشیابی قرار میگیرند .


مقطع کارورزی ( انترنی ) : طول مدت این مقطع 18 ماه میباشد و در طی این مدت دانشجویان به کسب مهارت مطالب فراگرفته شده در دوره استاژری می پردازند و از وظایف مهم دانشجویان در این دوره ویزیت مستقیم بیماران و کسب تجربه در دیدن بیماران سرپائی میباشد . در حال حاضر در این دوره برخی از بخشها بصورت اختیاری و اکثر آنها بصورت اجباری توسط دانشجویان بایستی گذرانده شود بخشهای اختیاری شامل ( چشم – ENT – پوست – روانپزشکی ) میباشند که از چهار بخش ذکر شده دانشجویان 2 بخش را انتخاب و میگذرانند و بقیه بخشها بصورت اجباری گذرانده میشوند ودر پایان هر بخش ارزشیابی عملی و کتبی از دانشجویان بعمل می آید .


پایان نامه

دانشجویان بایستی با شروع دوره استاژری ( کارآموزی ) موضوع پایان نامه را مشخص و به تصویب شورای مربوطه رسانده و همزمان با پایان دوره استاژری کارهای پایان نامه را انجام داده باشند به عبارتی یکی از شرایط معرفی دانشجویان به امتحان جامع پره انترنی و شروع انترنی اتمام کارهای تصویب پایان نامه میباشدپایان نامه خود شامل 6 واحد میباشد که در جمع نمرات کلی و واحدهای کلی دوره پزشکی محاسبه میگردد .


امتحانات جامع دوره پزشکی :

در طی 7 سال تحصیلی در رشته پزشکی دانشجویان بایستی برای گذشتن از 2 مقطع امتحان جامع بدهند که در صورت عدم در یافت نمره قبولی نمی توانند وارد مقطع بعدی شوند که این 2 امتحان عبارتند از :

1- امتحان جامع علوم پایه : که پس گذراندن پنج ترم ( دوونیم سال علوم پایه ) دانشجویان بصورت سراسری یک امتحان از کلیه مباحثی که در طی این مدت دو و نیم سال خوانده اند میدهند که پس از گرفتن نمره قبولی میتوانندواردمقطع فیزیوپاتولوژی شوند وگرنه بایستی مجددا" امتحان جامع را بدهند هر دانشجو میتواند حداکثر 3 بار در امتحان جامع علوم پایه شرکت نمایند .

2- امتحان جامع پیش کارورزی ( پره انترنی ) : دانشجویان پس از اتمام دوره های استاژری سالهای (1) و (2) و تصویب پروژه پایان نامه به امتحان فوق معرفی میشوند که پس از کسب نمره قبولی در این امتحان میتوانند وارد دوره انترنی شوند واگر موفق نشدند مجددا" در امتحان پره انترنی دوره بعد شرکت می نمایند هر دانشجو میتواند حداکثر 3 بار در امتحان جامع پره انترنی شرکت نماید و پس از عدم موفقیت در این چند مرحله براساس واحدهای خوانده شده و محاسبه توسط شورای آموزشی دانشگاه میتواند مدرک معادل لیسانس یا فوق لیسانس را کسب نماید .


Tuesday, September 1, 2009

معجزه آب: مروری بر خواص باور نکردنی آب

معجزه آب: مروری بر خواص باور نکردنی آب

1- افزايش انرژي بدن

شما در بسياري از مواقع بدون اينكه كاري انجام داده باشيد، احساس خستگي مي كنيد، علت اين خستگي ممكن است كمبود آب بدن باشد. آب باعث انتقال اكسيژن و ساير مواد غذايي به سلول هاي بدن مي شود و كمبود آن باعث اختلال در رسيدن اين مواد به سلول ها مي شود.

اگر بدن شما به اندازه ي كافي پر آب باشد، قلب شما نيز مجبور نيست براي رساندن خون به نقاط مختلف بدن، با شدت بيشتري كار كند.

۲- حفظ تناسب اندام

اگر به دنبال كاهش وزن هستيد، بدانيد كه آب باعث افزايش متابوليسم بدن مي شود و باعث مي شود احساس سير بودن به شما دست دهد. بنابراين سعي كنيد به جاي نوشيدن نوشيدني هاي پر كالري، آب بنوشيد.

همچنين چنانچه شما يك ليوان آب يخ بنوشيد، بدن شما بايستي اين آب را گرم كند، در نتيجه مقداري از اين گرماي مورد نياز را از سوزاندن چربي ها به دست مي آورد.

۳- كاهش استرس

۸۵ درصد بافت مغز را آب تشكيل مي دهد. به هنگام تشنگي، بدن و مغز، براي انجام فعاليت هاي خود با فشار و استرس مواجه مي شوند. براي كاهش سطح استرس، هميشه به هنگام كار يك ليوان آب بر روي ميز خود داشته باشيد و يا به هنگام ورزش، يك بطري آب به همراه داشته باشيد، تا با استرس كمتري به فعاليت بپردازيد.۴- جلوگيري از گرفتگي عضلات

نوشيدن آب باعث مي شود كه عضلات كمتر دچار گرفتگي شوند و اكسيژن رساني كافي و پاك سازي سموم از آن ها راحت تر انجام شود. همچنين آب به عنوان يك روان كننده در مفصل ها عمل مي كند. هنگامي كه بدن شما آب كافي داشته باشد، مي توانيد با قدرت بيشتر و با مدت زمان بيشتري كارهاي بدني را انجام دهيد.

۵- تغذيه پوست

خطوط ريز و شيارهاي پوست به هنگام كمبود آب، بيشتر و عميق تر مي شوند. نوشيدن آب باعث چاق تر شدن سلول هاي پوستي و كاهش چين و چروك و جوان كردن پوست مي شود. همچنين آب باعث بهبود بخشيدن به جريان خون در پوست مي شود و پوست را از وجود ناخالصي ها پاك مي كند و امكان تغذيه بهتر پوست را فراهم مي كند.

۶- بهبود كاركرد دستگاه گوارش

آب نيز همانند فيبرها باعث بهبود كاركرد دستگاه گوارش مي شود. آب باعث تسهيل حركت محتويات دستگاه گوارش در طول مسير آن مي شود. همچنين جذب بعضي از مواد معدني از دستگاه گوارش با كمك مولكول هاي آب انجام پذير است.

۷- كاهش خطر ابتلا به سنگ هاي كليه و مثانه

با كاهش نوشيدن آب، خطر ابتلا به سنگ هاي مجراي ادراري افزايش مي يابد. آب باعث رقيق كردن نمك ها و مواد معدني موجود در ادرار مي شود و مانع از تشكيل كريستال هاي سنگ هاي مجراي ادراري مي شود. سنگ هاي كليه و مثانه در ادرار رقيق نمي توانند شكل بگيرند، بنابراين خطر ابتلا به اين عارضه هاي دردناك كاهش مي يابد

هشدار براي مصرف كنندگان آسپرين

كارشناسان مي گويند افراد سالمي كه با انگيزه جلوگيري از ايست قلبي آسپرين مصرف مي كنند ممكن است بيش از آن كه به سلامت خود كمك كنند به آن آسيب برسانند.

گفته مي شود كه بسياري از مردم به اميد اجتناب از مشكلات قلبي-عروقي روزي يك عدد آسپرين مصرف مي كنند.


اما محققان بهداشتي بعد از انجام آزمايش هايي در اين زمينه به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توانند به طور قطعي بگويند مصرف روزانه آسپرين از گرفتگي عروق در افراد سالم جلوگيري مي كند.

بنا به اين تحقيق جديد، كه گزارش آن در نشريه علمي لانست منتشر شده است، افراد سالم نبايد فكر كنند كه اگر هر روز يك آسپرين با دوز پايين مصرف كنند خود را در برابر سكته مغزي و قلبي بيمه كرده اند.

پرفسور پيتر وايسبرگ، از اعضاي بنياد قلب بريتانيا، كه بخشي از هزينه مالي انجام اين تحقيق را بر عهده داشته است، گفت: "ما مي دانيم بيماراني كه علائم گرفتگي عروق دارند، سكته قلبي يا مغزي كرده اند، مي توانند با مصرف روزانه آسپرين با دوز پايين، از احتمال بروز خطرات بعدي كم كنند."

آقاي وايسبرگ گفت: "يافته هاي اين تحقيق با توصيه هاي پزشكي متعارف هماهنگ است. ما به مردم مي گوييم كه آنهايي كه مشكل عروق يا ناراحتي هاي قلبي ندارند هر روز آسپرين مصرف نكنند چون خود را در معرض خطر خونريزي داخلي ناشي از مصرف روزانه اين دارو قرار مي دهند پس ضرر مصرف دائمي اين دارو ممكن است بيشتر از مزاياي آن باشد."

تحقيق جديد با مشاركت حدود 29 هزار مرد و زن پنجاه تا 75 ساله و در مركز اسكاتلند انجام شده است. داوطلبان در زمان انجام تحقيق و آزمايش ها علائم باليني بيماري هاي قلب و عروق نداشته اند.

نتيجه اين تحقيق در گردهمايي "انجمن اروپايي بيماري هاي قلب و عروق"، كه در شهر بارسلون اسپانيا برگزار شده بود، مطرح شد.